รายงานผลการปฏิบัติราชการและกลยุทธ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561

แผนกลยุทธ์-ปี-2558-2561

 

111111