รายงานผลการปฏิบัติราชการและกลยุทธ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการและกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565