ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะ

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
อีเมล : supachai@gmail.com

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎ์
Assoc.Prof.BOONTAN CHETTASURAT
อีเมล : boontan.c@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
อีเมล : sakchaiubu@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร
Asst.Prof.Dr.YUTTHASILP CHUTHAWICHIT
อีเมล : yutthasilp@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.บุญสม ยอดมาลี
Dr.BOONSOM YODMALEE
อีเมล : boonsom.yodmalee@gmail.com

Dr.KE YIHAN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆสิต แพงสร้อย
Asst.Prof.Dr.Kosit Phaengsoi
อีเมล : -

อ.ดร.วิศนี ศิลตระกูล
Dr.Wisanee Siltragool
อีเมล : -

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
Dr.Samart Chansoon
อีเมล : -

อ.ดร.กล้า สมตระกูล
Dr.Kla Somtrakool
อีเมล : -

 

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code