ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ
Dr.SUNTI  SINGSU
อีเมล : santi@msu.ac.th
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr. KERDSIRI NOKNOI
อีเมล : kerdsiri.n@msu.ac.th
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
Asst.Prof.Dr.VUTHIPONG  ROADKASAMESRI
อีเมล : Wut_ap@hotmail.com
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
Asst.Prof.Dr.PHANAT PHOTHIBAT
อีเมล : phanat1983@gmail.com
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK
อีเมล : metta.s@msu.ac.th
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
Asst.Prof.Dr.SUCHAT SUKNA
อีเมล : suchat.s@msu.ac.th
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst.Prof.Dr.PEERA PHANLUKTHAO
อีเมล : peeraphanlukthao@hotmail.com
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จำปาแดง
Assoc.Prof.Dr.SITTHISAK CHAMPADANG
อีเมล : Champadaeng.s@gmail.com
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK
อีเมล : metta.s@msu.ac.th
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จำปาแดง
Assoc.Prof.Dr.SITTHISAK CHAMPADANG
อีเมล : Champadaeng.s@gmail.com
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
[/box]

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code