ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในห้วข้อ “ชิวิตและเส้นทางศิลปะ”