ฟังบรรยายพิเศษในห้วข้อ “ชิวิตและเส้นทางศิลปะ”

 

 

 

 

 

 

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตและเส้นทางศิลปะ”

โดย วรวิทย์ แก้วศรีนวม

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 102 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฟังบรรยายพิเศษในห้วข้อ-“ชิวิตและเส้นทางศิลปะ”