ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา จักรไชย (ประธานกรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฉาย กรรภิรมย์ (กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ (กรรมการ)

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม