จาร E san memorendum

[embedyt] http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUMpqWVScOSi4IXyzyTTYfuw[/embedyt]
 

พบกับการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 4  วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะและการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม