หนังสั้น ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนั­งสั้น

ในหัวข้อ “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

จัดการประกวดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม