ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”5233_Part1
5233_Part2
5233_Part3
5233_Part4
5233_Part5
5233_Part6
5233_Part7
5233_Part8