โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : การนำความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน ณ จังหวัดอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2558
จัดโดย หลักสูตร ศป.บ. สาขาทัศนศิลป์