โครงการ Creative Classical Dance ครั้งที่ 6

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Creative Classical Dance ครั้งที่ 6 เพื่อประเมินผลในการเรียนวิชาโท ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.00 น. วันที่ 13 พฤศจิการยน 2558 โดยได้รีบเกียรติจากท่าน ดร.เมตตา ศิริสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด