โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร

โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558

ณ เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์