ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5

00

ขอแสดงความยินดี
กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง
ศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ช้างเผือก
จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5
หัวข้อ“Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”
จัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5
หัวข้อ“Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”
จัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)

ผลการตัดสิน

รางวัลช้างเผือก
นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ผลงาน จดหมายรัก

รางวัลชนะเลิศ
นายพายุ เกิดพุฒ ผลงาน สัมพันธภาพและความรัก”รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายเลข 2″

รางวัล CEO Award
นายอัษฎายุธ อยู่เย็น ผลงาน ช้างเผือกคู่พระบารมี

รางวัลรองชนะเลิศ
นายจักรี คงแก้ว ผลงาน หน้าผา
นายณัฐวุฒิ พวงพี ผลงาน ไหม้ – รัก
นายปรีชา พรหมปราบทุกข์ ผลงาน อุ่นรัก
นายสุทธิพันธ์ ขะยะ ผลงาน ด้วยศาสตร์พระราชากินอยู่พอเพียง
นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ผลงาน ขวัญกำลังใจสายใยแห่งรัก

รางวัลชมเชย
นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ผลงาน เฮือน 1
นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ ผลงาน ประชาชนประชาชนและประชาชน
นางสาวปุญญิศา ศิลปรัศมี ผลงาน วัตถุกับความทรงจำ
นายพงศ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพน ผลงาน ครอบครัวของฉัน 2
นายมานนท์ สุธรรม ผลงาน สายใยรัก
นายเทวพร ใหม่คงแก้ว ผลงาน สู่อ้อมกอดแม่ใหม่
นายรณกฤต บุระเตมีย์ ผลงาน กุญแจของความสัมพันธ์
นายรวีพล ประดิษฐ ผลงาน ประกายสีในลวดลาย (59)
นายศรชัย คงวุ่น ผลงาน กตัญญู
นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ผลงาน รูปทรงแห่งความสุขหมายเลข 2
นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ผลงาน หนึ่งในดวงใจ
นางสาวอิสราพร อนุพันธ์ ผลงาน ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว

ผลงานร่วมแสดง
นายจักรพันธ์ หิรัญสาลี ผลงาน จิตวิญญาณแห่งสัมพันธภาพ
นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา ผลงาน วิถีชีวิตแห่งความทรงจำ 2
นายจิรศักดิ์ อนุจร ผลงาน ไม่พูดไม่รู้ไม่เห็น
นายชนะ แสนสนั่นชัย ผลงาน สัมพันธภาพและความรัก
นายชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์ ผลงาน ใต้ร่มเงาเดียวกัน
นายฐิติศักดิ์ พลนุรักษ์ ผลงาน เล้าข้าว
นายณัฐกิตติ์ แก้วกิตติ ผลงาน กำลังใจสำคัญที่สุด
นายณัฐชนน มีดี ผลงาน ข้าวสุก
นายทีปพล ธนาภาวราโชติ ผลงาน คิดถึงจังเลย
นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ ผลงาน สัมพันธภาพแห่งความรัก
นางสาวธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด ผลงาน โครงสร้างของรักแรก
นายนพอนันต์ บาลิสี ผลงาน อิ่ม – สุข
นายนันทชัย ใจอารีย์ ผลงาน บ้าน (ของคนสร้างบ้าน)
นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงาน นิทานของแม่ 1
นายบุญนำ สาสุด ผลงาน แสงสว่างในยามเช้า
นายบุญมี แสงขำ ผลงาน สามสิบสองประดง
นายประเทือง ก่ำพัด ผลงาน ปกป้อง
นางสาวปิยวรรณ ชูชื่น ผลงาน สัมผัสจากความอบอุ่น 2
นางสาวพรชิตา ลี้สิริสุข ผลงาน สายสัมพันธ์แห่งรัก
นายพฤกษ์ โตหมื่นไวย ผลงาน การเรียนรู้ของเด็กชายวา
นายมานะชัย วงษ์ประชา ผลงาน หมู่เฮาฮักแพง
นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม ผลงาน เส้นทางและบาดแผลถนนจรัญสนิทวงศ์หมายเลข 6
นายรัชชา ธารายศ ผลงาน วันหยุด…สุดหรรษา
นายรัตนชัย ไชยรัตน์ ผลงาน สัมพันธภาพแห่งชีวิตกับสายน้ำ
นายวรวัช จันทร์ณรงค์ ผลงาน ความสวยงามที่น่ารังเกียจ
นายวรัญญู ช่างประดิษฐ์ ผลงาน เทวดาของผม
นางศรีพัชรินทร์ จนาศิลป์ ผลงาน รอ
นายสกล มาลี ผลงาน สัมพันธภาพและความผูกพันในวิถีชนบทอีสาน 2
นายสรชล ทองพงษ์เนียม ผลงาน ด้วยรักจากใจ (สัมพันธภาพจากธรรมชาติ)
นายสราวุธ อาจวิชัย ผลงาน ชีวิตใต้ท้องวารี 1
นายสุกิจ ชูศรี ผลงาน เก็บเกี่ยว
นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์ ผลงาน ความผูกพันธ์
นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ ผลงาน ดอกไม้ของแม่หมายเลข 29
นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ผลงาน เก้าอี้ดนตรี
นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงาน คอยฝนคืน
นางสาวอรวรรณ ไชยแป้น ผลงาน สายใยแห่งความผูกพัน 2
นายอ๊อด ศรีสมัย ผลงาน พ่อหลวงกับครอบครัวคุณทองแดง
นายอัษฎายุธ อยู่เย็น ผลงาน สุนัขทรงเลี้ยง (ส.ค.ส)

ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 กรกฎาคม 2559

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆขอให้นำบัตรประชาชนและเอกสารรับผลงานมาติดต่อรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภายในวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2559 ระหว่าง 10.00 – 17.00 น.เท่านั้น มิฉะนั้นคณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานทีไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น.
อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น.
โทรศัพท์0-2422-2092
E-mail: ardelgallery@gmail.com
Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก