ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ปีการศึกษา 2557-2558