กำพร้าไก่แก้ว ชุดตรีราชาชมอุทยานและชุดรากษสเทวาพลายุทธ์ [Ep.7]