ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13227954_982443215185163_1971612701_n