ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา ที่ได้รับเหรียญเงินประเภทประติมากรรม และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ที่ได้รับเหรียญเงิน ประเภทสื่อผสม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62