โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิภุนายน 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมและผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดทำแผนระบบกลไกลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจดทะเบียนสิทธิบัตร ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

« 1 ของ 3 »