ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ.2559-2561) ฉบับบลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559