ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559

« 1 ของ 5 »