สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการล้างสระน้ำ บริเวณด้านหลังตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต อีก 6 คณะ

IMG_8318สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการล้างสระน้ำ บริเวณด้านหลังตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต อีก 6 คณะ ประกอบด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตของแต่ละคณะได้มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” และเป็นกิจกรรมที่ทำต่อๆกันมาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนิสิตแต่ละคณะ