คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”