ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้นิสิตเก็บผลงานที่นำมาแสดง ภายในบริเวณอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้ เท่านั้น!!!!!

55-3