การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดการความรู้อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2  พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ FA-102 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อกำหนดและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม