โครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี วันที่ 4-11 กรกฏาคม 2559

ลุล่วงด้วยดียิ่ง ชื่นชม และขอบคุณ คณาจารย์สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ว่าที่ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ อ.ประสิทธิ์ วิชายะ (ศิลปินชั้นเยี่ยมคนล่าสุดของไทย)

อ.สันติสุข แหล่งสนาม กับลูกๆ ประติมากรรุ่นเยาว์ ระดับคุณภาพ มมส ที่เดินทางไปร่วม Workshop ค่ายประติมากรรม 7 สถาบันที่จังหวัดเพชรบุรี เดินทางกลับปลอดภัยนะครับ

ที่มา : facebook/supachai.singyabuth