คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ภาควิชาทัศนศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

S__65871874

S__65871876S__65871878

อ-ปรีชา