สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมประกวดวาดภาพ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญชวนนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ
ในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ด้วยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรและแผ่นดินไทย นำมาถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด และจินตนาการ ผ่านศิลปะภาพวาดระบายสี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในปีพ.ศ. 2559 นี้

การประกวดวาดภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา      ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีได้โดยไม่จำกัดเทคนิค พร้อมเขียนคำบรรยายประกอบผลงานของตนเอง โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะประกาศผลภายในเดือน     ตุลาคม 2559

ติดตามรายละเอียดกติกาการตัดสินได้ที่  www.ombudsman.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการประกวดวาดภาพ ในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 0 2 141 9165  โทรสาร. 0 2 143 8364

ทั้งนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  คลิกดาวน์โหลด