ประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นิสิตภาควิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เพื่อถวายเป็นราชกุศลทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ  ซึ่งกำหนดปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

ณ บริเวณข้างสระน้ำอาคารศูนย์ประชุมที่กำลังก่อสร้าง เขตพื้นที่ในเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม