แจ้งแนวปฎิบัติในการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์จากวิทยานิพันธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (TS6/IS6) เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นต้นไป

view

 

ดาวน์โหลลดเอกสารเพิ่มเติม