ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.research.msu.ac.th อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายใน วันที่ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัย ประจำปี 2559

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.research.msu.ac.th อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายใน วันที่ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

4209-รับ
4210-รับ
4211-รับ