ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

ระบบในเวลาราชการ แบบ 1.1

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เปิดรับระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่   http://www.grad.msu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 

 สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.grad.msu.ac.th/…/…/fileupload/423151417.81765.pdf