ประกาศ แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ให้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรม MSU IT Exit Exam

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม