ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน” ผลิตภัณฑ์ข้าวจากกลุ่มเกษตรกร และผลผลิตทางการเกษตร

6071-รับ