ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017

Sogang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017 เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกลาหลี เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ณ Korean Language Education Center สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.koreanimmersion.org

718-รับ