ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน