รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล ได้รับเชิญเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

นักวิชาการด้านศิลปะการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล ประธานโครงการจัดตั้งหลักสูตรศิลปะการแสดงมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจาก     Asia Pacific Society for Ethnomusicology ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะการแสดงในการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้ชื่อ 19 th International Conference Asia Pacific Society for Ethnomusicology       ณ Indonesia Institute of Arts Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้โดยหัวข้องานวิจัยที่จะไปนำเสนอในครั้งนี้คือ “The Performance of Manohra Ballet Compose By King Bhumibol Adulyadej,Rama IX ; Its Uniqueness ” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีการประชุมวิชาการนานานชาติในครั้งนี้ต่อไป

 

21122891_166680933895336_86076892_o