ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2559
1. ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คณะเภสัชศาสตร์ม
หาวิทยาลัยมหาสารคาม

และขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ จากคณะกรรมการ
ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง FA-102 คณะศิลปกรรมศาสตร์