ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2018

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2018

posterYounginventor Award 2018 5152-รับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158&filename=index