แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561
https://goo.gl/a3sDpq