ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 -15.30 น.
ณ ห้อง Mini Theater และลานชั้น 1 Digital Learning Park สำนักวิทยบริการ มมส

5447-รับ