ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน
เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  จำนวน 3 วันทำการ
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2560 ถึง 6 ธ.ค. 2560
สามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่  e-mail : khomsanklaynak@gmail.com

————————————————————————————————

1.1 TOR
1.1TOR

———————–

1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน
1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน

———————–

1.แบบรูปและรายการละเอียด
1.แบบรูปและรายการละเอียด

———————–

2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf
2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding

———————–

3.สัญญาจ้าง
3.สัญญาจ้าง

———————–

4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน
4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน

———————–

4.2-หลักประกันผลงาน
4.2-หลักประกันผลงาน

———————–

5.-สูตรการปรับราคา
5.-สูตรการปรับราคา

———————–

6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

———————–

6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

———————–

7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1
7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1

———————–

7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2
7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2

———————–

8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ
8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ

———————–

ตาราง-ปปช.01
ตาราง-ปปช.01

———————–

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.1 TOR

1.2-ร่างเอกสารประกวดราคา-การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์-จำนวน-1-งาน

1.แบบรูปและรายการละเอียด

2.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf

3.สัญญาจ้าง

4.1-แบบหนังสือค้ำประกัน

4.2-หลักประกันผลงาน

5.-สูตรการปรับราคา

6.1-บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

6.2-บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7.1-บัญชีเอกสารส่วนที่-1

7.2-บัญชีเอกสารส่วนที่-2

8.-รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ

ตาราง-ปปช.01