ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

1.ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-
3.แบบรูปและรายการละเอียด
4.ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding
5.สัญญาจ้าง
6.แบบหนังสือค้ำประกัน-หลักประกันสัญญา
7.แบบหนังสือค้ำประกัน-หลักประกันผลงาน
8.สูตรการปรับราคา
9.บทนิยามผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
10.บทนิยามการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
11.บัญชีเอกสารส่วนที่-1
12.บัญชีเอกสารส่วนที่-2
13.รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม-BOQ
TOR
ตาราง-ปปช.01

ไฟล์ราคากลาง.xlsx  <== ดาวน์โหลด