ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้วัสดุในงานศิลปะและศิลปะ ในรูปแบบ Installation Art” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ วันที่ 16 มกราคม 2561 เลา 13.30 เป็นต้นไปห้อง FA 110