ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม)