แสดงความยินดีนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันลีลาศ ประเภท Tango Beginner Class E Std