ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจ ดังนี้

  1. สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะให้กับนิสิต
  2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. จัดหาแหล่งงานให้กับบัณฑิต
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
  6. ประสาน และติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

บุคลากร

นายภานุวัฒน์ สว่างแสง

นายภานุวัฒน์ สว่างแสง

Mr.Phanuwat Sawangsang

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Sawangsang_p@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

<< DOWNLOAD >>