!! ขอเชิญชมบรรยากาศย้อนหลัง !!! งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561

!! ขอเชิญชมบรรยากาศย้อนหลัง !!เมื่อวันที่ 19 ม.ค.วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ใน

เริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย จากนั้นเป็นการแสดงรำบูชาแม่โพสพ จากนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ทำพิธีสู่ขวัญข้าว เสี่ยงทายคางไก่และเสี่ยงทายผิวไข่ประกาศทิศฟ้าร้องและคำทำนาย โดยผลการทำนายปีนี้ปรากฏว่า ได้ยินฟ้าร้องทางทิศอุดร จะมีฝนมาก น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ ทุกหมู่บ้านจะชื่นบาน แต่พื้นที่ลุ่มอาจมีน้ำมากเกินพอดี ผลทำนายคางไก่ ปริมาณน้ำฝนจะดี พืชผลผลิตจะอุดมสมบูรณ์ตามโบราณพิธีของชาวมหาสารคามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การแสดง “ระบำนาฏเทวีศรีโพสพ” เป็นการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยบนพื้นฐานแนวความคิดจากประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นโดยการผสมผสานอัตลักษณ์ทั้งในเรื่ององค์ประกอบสร้างทั้งในรูปแบบ ท่ารำ ดนตรีและเพลงร้อง และเครื่องแต่งกาย ซึ่งประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นประเพณีที่ชาวอีสานจะยึดถือปฏิบัติตามกันมา แต่โบราณหลายชั่วอายุคน และในการประกอบกิจกรรมในประเพณีต่างๆก็มักจะมีการบูชาบวงสรวง หรือการรื่นเริงกันโดยการแสดงด้วยนาฏกรรมและดนตรี ฉะนั้นการบูรณาการนาฏกรรมไทยจากประเพณีพิธีกรรมในชุมชน จะทำให้นาฏกรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นและสามารถเป็นวัฒนธรรมร่วมที่สามารถสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ได้อย่างดี #สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย #ภาควิชาศิลปะการแสดง #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม