เรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวเรื่อง “ความอุดมสมบูรณ์”

เรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงศิลปกรรม
โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวเรื่อง “ความอุดมสมบูรณ์”

โดย
สุรศักดิ์ แสนโหน่ง หัวหน้าโครงการ

วันที่ 9 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 น. : บรรยายสรุปโครงการ
เวลา 15.30 น. : พิธีเปิดนิทรรศการ
นิทรรศการระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 9 เมษายน 2561

ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

——————————————-
////////// กำหนดการ //////////
——————————————-
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

เวลา 12.30 – 13.00 น. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ศิลปินและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการ

เวลา 13.10 – 15.30 น. (ห้อง FA 101) บรรยายสรุป และถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์หัวข้อ “ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นแนวเรื่อง“ความอุดมสมบูรณ์”จากหัวหน้าโครงการวิจัย นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง และผู้ร่วมวิจัย นางสาวเมตตา ศิริสุข

เวลา 15.40 – 15.50 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ

เวลา 15.50 – 16.00 น. การแสดงในพิธีเปิดจากนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา 16.00 – 16.10 น. หัวหน้าโครงการมอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติ และท่านประธานในพิธี

เวลา 16.10 – 16.20 น. หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุรศักดิ์ แสนโหน่งกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด

เวลา 16.20 – 16.30 น. ประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดการแสดงศิลปกรรมโครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นแนวเรื่อง“ความอุดมสมบูรณ์”

เวลา 16.30 – 16.40 น. ประธานในพิธีเปิดฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เวลา 16.40 น. แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าชมผลงานภายในนิทรรศการ

***หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม