!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน

!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน ไปเผยแพร่ผลงานและศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐฯ ช่วง 30 เม.ย.-16 พ.ค. 61