โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Road Show) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Road Show) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561